Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Utdrag ur Mjöbäckbygdens Lottakårs verksamhetsberättelse 2012

Statistics


Blue = Katarina Berlin
Green = Måns Svensson

   10. Avgudadyrkan. Lottakåren har under året genomfört flertalet blodsoffer till Baals ära. Frosseri: Mycken fet och  onyttig mat har intagits vid oräkneligt antal sammankomster , också till Baals ära. Kåren har således uppfört ett nytt kök, komplett med fritös och pizzaugn  . Kostnaden har dragits från rörelseresultatet med revisorernas godkännande 
11. Spritfester. I samband
med den årliga lastbilskonvojen  till Skillingaryd hölls flera fylleslag utefter vägen. Lyckat. Större delen av spriten gick åt. Omkring 244 personer har på något vis blivit berusade.
12.
Mordbrand. Lottakåren har vid upprepade tillfällen tänt på hus och ekonomibyggnader tillhörande hemvärnet och såklart lantbrukare. Det rättsliga efterspelet har lagts på is då Lottakårens hot mot anhöriga givit god effekt. Således kan denna verksamhet antagligen anses uppfylla kraven för att räknas som långsiktigt hållbar utveckling.
13. Indrivningsverksamhet.
I enlighet med tidigare beskrivna verksamhetsområden förefaller det som denna typ av aktivitet faller sig naturlig för vår kår. Vi  har därför under hösten undersökt möjligheterna för en näringslivsregistrering av denna verksamhet. Vi väntar fortfarande på besked från Skatteverket, undertiden tar vi in anbud från presumtiva kunder och lägger upp ett register över tilltänkta uppdrag.
14.
Skadegörelse. Lottakåren har under innevarande verksamhetsår "trashat" en en större idrottsanläggning och några mindre sommarstugor belägna i närheten av kårhuset. Framgent planeras en ökad aktivitet inom ramen för internationella sprängmedelsfondens anslag.
15.
Stöldturné. Lottakåren genomförde under  2012 en oerhört uppskattad turné genom sydvästra Sverige vi startade i Mjöbäck och slutade även där. Stöldgods värt att nämna innefattar två lådor med kopieringspapper, 200 liter diesel, en vagn med trädgårdsmöbler, ett parti leverpastej med felmärkta emballage, 43 ton flytgödsel fördelat på två rejäla stålsilos som vi placerat utmed riksväg 154. Vi planerar att utöka stöldturnéerna kommande verksamhetsår då intresset från medlemmarna har varit stort.
16. Penningtvätt.
Tidigare har denna verksamhet varit på tillbakagång, men i år har pengar från olika typer av handel med droger eller stöldgods ökat markant. Genomströmningen har varit så god att kassaflödet har ökat  och medfört en positiv förändring i resultaträkningen.
17.
Utpressning. Flera personer vilka tidigare ingått i kåren har lyckligtvis gjort misstaget att starta egna näringsverksamheter, kombinerat med en tidigare konflikt med kårens ordförande  . De hållhakar som Lottakåren nu har på näringsidkarna möjliggör en lika effektiv möjlighet till utpressning som den utgör ett nöje att efter stängningsdags kliva in hos vederbörande och ta del av dagskassan.


18. Bedrägeri. Under året
har vi skickat bluffakturor  till flera stora organisationer med mycken framgång. Detta kommer att sättas i system till kommande år och intresserade medlemmar kan utbildas på kansliet.
19.
 Hets mot folkgrupp. Hallänningar är efterblivna och allmänt förhatliga. Därför har lottakåren inlett en flygbladskampanj i sydvästra Sverige med syfte påskina problematiken kring hallänningarnas existens. Resultatet bestod i ca 10 000 flygblad som spritts i flera närliggande församlingar. Alla hushåll där har även fått soptömningen indragen om de visat halländska tendenser. (Soptömningen som uteblivit har rönt rätt lite uppmärksamhet eftersom en oangenäm doft spridits ut av andra orsaker.) 20. Förskingring. Åtskilliga mängder pengar har under året passerat ut ur föreningskassan på oklara vis. Detta med kassören goda minne.
 21. Miljöförstöring. Ett systematiskt
arbete med nedsmutsning i närområdet har successivt utvidgats till att omfatta såväl den närmsta kvadratmilen runt"tätorten" och flera vattendrag som rinner igenom området. Det rör sig om  oljespill och gammal målarfärg samt olika lättflyktiga kolväten. Stor skada har åsamkats sötvattensfaunan nedströms området. Eldning på totalt olämpliga platser av bla ensilageplast och batterier har genomförts med gott resultat. Askan har dumpats i kommunens dricksvattentäkt.

22. Bidragsfusk. Genom att
konsekvent och illistigt hävda ett större medlemsantal än vad som egentligen gäller har vi inbringat stora belopp. Vi har även utnyttjat möjligheten till extra kassaflöde som diverse olika ungdomsaktiviteter kan inbringa, exempelvis påhittade knattelag eller olika småslöjdsaktiviteter såsom korsstygnstävlingar och annat bidragsberättigande.
23. Företagsutveckling.
För att uppmuntra olika aktörer och intressenter till entreprenörskap har vi inrättat en mötesplats, Mjöbäck Forum. Här kan alla som vill ta del av ljusskygga verksamheter och innovativa förslag mötas och tillsammans öka "närvaron" i bygden. EU-stöd kommer att sökas.   

  

Diskutera
Utdrag ur Mjöbäckbygdens Lottakårs verksamhetsberättelse 2012

Katarina Berlin
2015-03-17, 08:19:09
Klockrent!

Måns Svensson
2015-03-17, 07:43:27
Där satt den!

Katarina Berlin
2015-03-05, 20:35:10
Den här är bra. Riktigt bra!

Administrator: Anders Bylund