Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Inskriften å Storkonungen Hassurganipals berömda marmorstod, tolkad från kilskriften och kommenterad av Prof. W. K. Dunkelschneider.

Statistics


Blue = Mårten Lind
Green = Måns Svensson

   Kära vänner!

Låt mig presentera mig.


(Denna formella hälsning, typisk för perioden,
har orsakat mycket huvudbry för allehanda forskare. Verbet "gàshka", här tolkat som "presentera", har flera innebörder. Under tidig folkvandringstid tycks det använts som någorlunda liktydigt med "försätta kornax under djup hypnos utan att tillämpa vare sig pendel eller pendang", och det torde ha varit den gängse tillämpningen i Hassurganipals tid.)

Mitt namn är


(Man bör här notera att
namn under denna tid inte tillnärmelsevis var något lika beständigt som numer. Exempelvis finns det belägg för att översteprästen i hittitisk avgudadyrkan bar inte mindre än femton stora lertavlor med alla sina namn inhackade på samtliga sidor i tolv olika varianter, anpassade till dialekterna folk slumpmässigt blandade vid Språkförvirringsgudinnans årliga inflyttningsfest)

Göran Greijder.


(Uppenbarligen ett av
historiens små lustiga sammanträffanden. Detta namn är ju identiskt med det på Ume Storkyrkas berömde freskmålare. )

Jag tycker det är roligt att så
många av er har kunnat ta ledigt

(Betänk nu att
bruket av eufemismer vid denna tid ännu var mycket primitivt. Vi kan således ej ta för givet att vad Storkonungen här åsyftar är vad vi förleds att tro initialt. Exempelvis menade W. Kartoffelkopf i sin kilskriftsmonografi (1874) att i princip all sorts härledning baserad på antaganden måste rymma såväl semantisk diskurs som överlag särpräglas att ett vidsynt förhållningssätt där man kritiskt beaktar förhandenvarande omständigheter och ej låter sig färgas av populistiska strömningar.)

för att vara med på
min Bar Mitzva

(Nu måste
vi hålla i minnet att judiska traditioner och deras mysko namn inte sträcker sig längre bak än cirka 200 e. Kr. Således avser inskriptionen något annat än vad vi vanligen tänker på som "Bar Mitzva". Exakt vad har vi ingen aning om.)

nu


(Tidsuppfattningen hos de gamla babylonierna var
diametralt motsatt vår egen; alltså betyder "nu" i själva verket "då" eller "för en tid sedan", medan "sen" betyder "nyss" eller någon gång "igår".)

så här i sensommarens
sista skälvande minuter vill jag passa på att tacka för alla presenter

(Vi vet egentligen
ingenting om de här omnämnda presenterna eller exakt vad ordet "present" innebar. Inom ungersk fornfonetisk forskning har främst tre olika teorier vunnit vetenskapligt gehör. Den första är att det helt enkelt betyder "gåva" eller "ceremoniell skärv", alltså överensstämmande med nutida bruk. Den andra teorin är att innebörden inte alls är ett substantiv utan ett modalt hjälpverb. Den tredje teorin, allmänt kallad Hej Speleman, har knäsatts av representanter från såväl extrema djurrättsföreningar som mera moderata sådana, och går ut på att innebörden i ordet "alla", vilket anses vara bestämd artikel i tredje person, i detta sammanhang är avhängigt den något senare följande agenten, i detta fall presenter. Följaktligen, hävdar man vidare, kan innebörden lika gärna vara något helt annat, irrelevant för sammanhanget.)

ni
så generöst burit fram till min enkla parnass och det smakfulla musikaliska hyllningsprogram som ni i lödiga ordalag presenterat och upphaussat utan tillstymmelse till vankelmod.

(Här anspelar
sannolikt historietecknaren på inte bara de traditionellt mycket yviga babyloniska excesserna i presentationsteknik, utan alluderar troligen i högre grad på de årliga högtider som utan minsta anledning gång efter annan urartat till bombastiska orgier och sånt)

Låt er
nu för ett ögonblick hänföras av Nineves kanske allra förnämaste joddlare

(Ehuru
det kan tyckas såväl märkligt som rent livsfarligt, florerade vid det babyloniska hovet ett sällskap tyrolska lebemän och ett till dem knutet gycklarband från Steiermark, vars betydelse för det dåtida nöjeslivet knappast kan nog poängteras. Eftervärldens dom har varit fullständigt skoningslös. H. Nielsen framhåller att sämre underhållare endast en gång i världshistorien visat sina genomusla pajaskonster och den gången fanns det dessutom förmildrande omständigheter som gjorde att man kunde skratta bort det hela utan att vidare beröra ämnet. Så icke med dessa vidrigt inkompetenta germaner. Det finns i flera länder särskilt hårda straff just mot usel underhållning, och det var gycklarnas plikt att iaktta sträng återhållsamhet med sådana av dubiös kvalité varande nummer. Dock måste man erkänna att åtskilliga av samtidens företrädare för en ringa penning nedlåter sig att framföra verk av just så usel klass eller nästintill. Spöstraff tarvas!)

Fikabrödet sponsras
idag av Österängsskolans klass 4c

(Det klassiska babyloniska fikabrödet utgjordes
av en gammal semla, till stor del utdrygad med sand. Grädde var, som överstepräst Havannipal så idogt proklamerat, att jämställas med inte bara de allra främsta yttringarna av civilisationen som sådan, utan även ett oskick som medförde oanade komplikationer i rätt få sammanhang)

Jag hoppas att
det ska smaka bra.

(Detta har, helt felaktigt,
i tidigare översatts till "Sumerernas usla gamla mässingsspisar")

Vi kommer att
fortsätta kvällen med ett litet stycke finkultur från orten, i mån av tid kommer vi även att kasta tomater och andra föremål som antingen smädar eller fysiskt svårt skadar de lokala aktörerna

(Denna för den
moderne läsaren lätt kontroversiella attityd är ett gott exempel på de fundamentala skillnader vi noterar i moraluppfattning mellan förindustriella rövarband och storfurstar i despotisk position. Även om mången dåtida furste eller nutida röverband pläga tillskriva sig själv(a) rätten att på eget bevåg bedöma vad som är etiskt gångbart torde det vara ställt utom ringaste tvivel att man under dagens betingelser låter saken bero.)

tygmuffins

(Inskriften är här skadad
, varför översättningen är en kvalificerad gissning, dock med icke så liten vetenskaplig grund. Äldre, mer spekulativa, förslag inbegriper "för livet" eller "på skoj", men har samtliga avskrivits som pajaskonster och nonsens av det övriga vetenskapliga etablissemanget.)

Dansa skall sannerligen Förgänglighetens
hednadyrkare när jag och ingen annan drar härjande över nejden. Förresten så drar eldbegängda brushanar min tvehjulade stridsvagn över landen mina härskaror förött. Vansinnigt kacklande fladdrar i mina spår väderbitna stormfåglar, rytmiskt gurglande hasar de slagna kväkarna undan i dikeskanten och vid horisonten syns redan rökpelarna från de stinkande ruinerna av fiendens usla och snart bortglömda befästningsverk. Bäva månde I besegrade! Oförsonligt hytter jag med min stålklädda näve och nedkallar sjuttiosjutusensjuhundrasjuttiosju förbannelser, era svin!

(Tros vara en hälsningsfras).

Hej!
  

  

Diskutera
Inskriften å Storkonungen Hassurganipals berömda marmorstod, tolkad från kilskriften och kommenterad av Prof. W. K. Dunkelschneider.

Måns Svensson
2005-06-15, 09:19:53
Spooky nr 2: Nog sjutton hade även jag dragit in ordet "parnass" om jag kunnat skriva vidare där.

Måns Svensson
2005-06-11, 08:20:34
Vi håller kanske på att fastna i en likriktad absurdism. Eller nåt.

Mårten Lind
2005-06-09, 15:21:30
Spooky... modalt hjälpverb var precis vad jag själv tänkt skriva om orden räckt till.

Administrator: Anders Bylund